موفقیت در دوره رشد مقدماتی

در یکصدو چهل و دومین جلسه کمیته پذیرش و ارزیابی مرکز رشد دانشگاه سمنان مورخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۳، که جهت بررسی وضعیت این واححد برگزار شد، رای به خروج موفق هسته فناور بالابان صادر شد.

این موضوع به معنی دست یابی به تمام اهداف مدنظر مرکز رشد وادعاهای اعلامی گروه، حین ورود به مرکز رشد میباشد.

khorouj movafagh